ΕΤΑΙΡΟΙ

Γνωρίστε τους εταίρους του Έργου

Hub Karelia Oy

Ο οργανισμός Hub Karelia στοχεύει στην ανάπτυξη της περιοχής Karelia μέσω της δημιουργίας τοπικών εταιρικών δικτύων, και της ανάπτυξης και παροχής εκπαιδευτικών πόρων σε πεδία και τομείς που παρουσιάζουν ελλείψεις.  

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι σημαντική η διαχείριση της διαδικτυακής μαθησιακής εμπειρίας, για την οποία υπάρχει μια ομάδα με εμπειρογνωμοσύνη στην παραγωγή περιεχομένου που ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα κριτήρια(SCORM) και στην συνεργασία με διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα. 

Παρόλο που ο Hub Karelia είναι νεοσύστατος, προσφέρει χρόνια, αν όχι δεκαετίες, εμπειρίας σε τρεις τομείς που είναι ιδανικοί για το έργο: 1) εκπαίδευση και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, 2) ΤΠΕ, κυρίως ανάπτυξη διαδικτυακών εργαλείων για επικοινωνία και μάθηση 3) διαχείριση έργου.

Contact information

E-mail address
info@hubkarelia.eu