ΕΤΑΙΡΟΙ

Γνωρίστε τους εταίρους του Έργου

The University of Piteşti

Το UPIT είναι κρατικό πανεπιστήμιο (δημόσιο πανεπιστήμιο). Σκοπός του είναι να είναι ένας δυναμικός και αποτελεσματικός πάροχος HE στην περιοχή, που είναι αποδέκτης περισσότερων από 10.000 φοιτητών από την περιοχή του Muntenia. Έχει περίπου 500 άτομα διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Έχει 11 διαφορετικές σχολές που προσφέρουν διπλώματα Bachelor, Master και Διδακτορικό. Σκοπός του είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών με σκοπό την κατάρτιση ειδικών σε διάφορους τομείς και τη δημιουργία μιας πνευματικής κοινότητας διαπιστευμένης από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς ποιότητας. Οι κύριες δραστηριότητες του UPIT συνίστανται: στην παροχή μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων σε μαθητές και σε άλλες κατηγορίες επαγγελματιών, παροχή μαθημάτων επαγγελματικής επανεκπαίδευσης, μέσω συνεχιζόμενης κατάρτισης και OER,  διεξαγωγή έρευνας με πνεύμα καινοτομίας και δημιουργικότητας για την ενίσχυση της ρουμανικής κοινωνίας, επίλυση θεμάτων περιφερειακού, εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος μέσω των κέντρων αριστείας και των ερευνητικών ομάδων, ανταλλαγή φοιτητών, διδακτικού προσωπικού και ερευνητών με ξένα πανεπιστήμια και ινστιτούτα, διοργάνωση σεμιναρίων, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, εργαστηρίων, διασκέψεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο , έκδοση βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών και ανασκοπήσεων.

Contact information

E-mail address
rectorat@upit.ro